ورزشگاه ها

ورزشگاه پوریای ولی

چمن مصنوعی

ویژه مدارس فوتبال و تیم های 8 تا 16 سال باشگاه

آدرس: اصفهان، خیابان بزرگمهر، کوچه ی استخر باران، ورزشگاه شهید نصر (پوریای ولی)

ورزشگاه 22 بهمن

چمن طبیعی

ویژه تیم های 13 تا 16 سال باشگاه جهت آمادگی حضور در مسابقات استانی

آدرس: اصفهان، سه راه حکیم نظامی، ورزشگاه 22 بهمن

1

تعداد بازیکن های در حال آموزش

1
تعداد بازیکن های معرفی شده به تیم های لیگ دسته اول
1
تعداد بازیکن های معرفی شده به تیم های لیگ برتر
1
تعداد تیم های باشگاه
فهرست