این دوره در تیر و مرداد 1399 در 24 جلسه برگزار می شود.
با ثبت نام در این دوره، دو دست پیراهن، شورت و جوراب ورزشی، کوله ورزشی دریافت کنید
مبلغ مصوب هیئت فوتبال برای این دوره، 900.000 تومان است ولی مبلغ ثبت نام باشگاه فرهنگی ورزشی نامداران برای این دوره با تخفیف ثبت نام، 800.000 تومان است
فهرست