مجید خدابخش

 دارای مدرک مربی‌گری B آسیا 

سوابق مربی‌گری: ایران اسپورت – پتوی لاله – مقاومت – نادر دارایی – تام
افتخارات مربی‌گری: مقام سوم امیدهای کشور (نادر دارایی) – مقام اول امیدهای اصفهان (ایران اسپورت) – مقام اول و دوم اصفهان (جوانان و نوجوانان پتوی لاله)

فهرست