علی نوشزاد

دارای مدرک مربی‌گری C آسیا

سوابق مربی‌گری: مربی تیم 11 سال پدیده سپاهان – مربی تیم 15 سال آبفا – سرمربی تیم 9 سال نامداران                                                                                                                                افتخارات مربی‌گری: حضور در مسابقات استانی و کشوری – استعدادیاب باشگاه سپاهان در مبارکه – استعدادیاب آکادمی ناحیه 2 اصفهان
فهرست