حمید شیرانی

 دارای مدرک مربی‌گری D آسیا

سوابق مربی‌گری: سرمربی تیم‌های پایه‌ی ذوب آهن – سرمربی تیم‌های پایه‌ی ایران اسپورت – سرمربی تیم های پایه‌ی پتوی لاله و تام اصفهان

فهرست